SARA NEPAL

Class 12 Routine 2078 | NEB Exam Routine 2078 Grade 12 Download Now

class 12 routine 2078

NEB (National Examination Board) published class 12 routine 2078 B.S. You can download NEB Exam Routine 2078 Class 12 below in pdf file. Examination Control Office, Sanothimi, Bhaktapur made the initial announcement for the publication of Class 12 2078 Exam Routine. Grade 12 Exam will be conducted for all faculties: Science, Management, Humanities including Music, Fine Arts and Sanskrit. The examination of Grade XII starts from 2078/02/26 at 8:00 am in the morning.

It was not that too long that Class 12 Result been published. But due to Covid-19 the academic year has been badly effected but NEB is trying their best to overcome that lost time.

Class 12 Exam Routine 2078 (Science, Management, Humanities, Music, Arts, Sanskrit)

Below is Class 12 Examination Routine 2021 for all faculties.

Date

Subject

Subject Code

2078/02/26 Wednesday

Com. English – (Regular & Partial/Grade Increment students)

004

Anibarya Baikalpik Sanskrit Rachana

005

2078/02/27 Thursday

Geography

218

Computer Science

230

Opt. Nepali

232

Maithili

248

Hindi

260

Newari

268

Rural Development

602

Sculpture

624

Folk Music (Vocal/ Instrument Flute)

638/640

Commercial Mushroom Produ. & Mkt. (Technical Stream)

644

Intro. to Livestock Breeding Mgmt. (Technical Stream)

650

Data Comm. & Computer Network (Technical Stream)

654

Structural Analysis & RCC Design (Technical Stream)

658

Opt & Maint. of Micro Hydro Plant & PV Sys (Tech Stream)

662

Criminal Law & Justice

674

2078/02/28 Friday

Physics

210

Political Science

258

Home Science

264

Hotel Management

270

Sociology

272

General Law

296

Anibarya Byakaran (Uttar Madhyama Pathyakram)

605

Nyaya (Uttar Madhyama Pathyakram)

616

Painting

626

Classical Music (Technical Stream)

678

Child Dev. & Learning

902

2078/02/30 Sunday

Com. Nepali

006

Alternative English

008

Human Rights

676

Business Mathematics

908

Marketing

910

Instructional Evaluation

918

Introduction to Edu. Technology/Special Need Edu.

912/934

Primary Education/Instructional Organization

914/922

Contemporary Society

924

General Mathematics/General Science

926/928

Social Studies

930

Rural Economics

932

2078/02/31 Monday

Gender Studies/Food & Nutrition

936/940

History of Arts

944

Nepal Parichaya

946

Sanskrit Byakaran Rachana

948

Opt. Music IV

950

Com. Nepali

006

Alternative English

008

Human Rights

676

Business Mathematics

908

Marketing

910

Instructional Evaluation

918

Introduction to Edu. Technology/Special Need Edu.

912/934

Primary Education/Instructional Organization

914/922

Contemporary Society

924

General Mathematics/General Science

926/928

Social Studies

930

Rural Economics

932

Gender Studies/Food & Nutrition

936/940

History of Arts

944

2078/03/01 Tuesday

Nepal Parichaya

946

Sanskrit Byakaran Rachana

948

Opt. Music IV

950

Com. Nepali

006

Alternative English

008

Human Rights

676

Business Mathematics

908

Marketing

910

Instructional Evaluation

918

2078/03/02 Wednesday

Introduction to Edu. Technology/Special Need Edu.

912/934

Primary Education/Instructional Organization

914/922

Contemporary Society

924

General Mathematics/General Science

926/928

Social Studies

930

Rural Economics

932

Gender Studies/Food & Nutrition

936/940

History of Arts

944

Nepal Parichaya

946

Sanskrit Byakaran Rachana

948

Opt. Music IV

950

Com. Nepali

006

Alternative English

008

2078/03/03 Thursday

Human Rights

676

Business Mathematics

908

Marketing

910

2078/03/04 Friday

Instructional Evaluation

918

Introduction to Edu. Technology/Special Need Edu.

912/934

Primary Education/Instructional Organization

914/922

Contemporary Society

924

General Mathematics/General Science

926/928

Social Studies

930

Rural Economics

932

Gender Studies/Food & Nutrition

936/940

History of Arts

944

Nepal Parichaya

946

Sanskrit Byakaran Rachana

948

Opt. Music IV

950

Com. Nepali

006

Alternative English

008

Human Rights

676

Business Mathematics

908

Marketing

910

Download NEB Class 12 Routine 2078

You can download the official pdf file of NEB Class 12 Routine 2078 here. However if the link does not work then here is the alternate link to download routine of class 12 2078

You can also view Grade XII Exam Routine 2078 below:

Some Important Note for Class 12 Examination 2078

Official notes: link

(क) तोकिएको परीक्षा कार्यत्रफ्म अनुसार परीक्षामा अनुपस्थित हुने परीक्षार्थीका लागि पुनः अर्को व्यवस्था गरिने छैन ।

(ख) कुनै आकस्मिक विदा पर्न गएमा समेत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको पूर्व सूचना विना परीक्षा स्थगित गरिने छैन ।

(ग) परीक्षाको लागि चाहिने ग्रापफ् पेपर, चार्ट, गोश्वरा भौचर, बैक नगदी किताब जस्ता सामग्रीहरु परीक्षार्थी स्वयम्ले ल्याउनुपर्नेछ ।

(घ) द्यष्ययिनथ विषयको परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुले द्ययतबलथ र श्यययिनथ विषयको लागि छुट्टाछुट्टै उत्तरपुस्तिका प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

(ङ) वाह्य पर्यवेक्षक खटिने प्रयोगात्मक परीक्षाको हकमा २०७८ बैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गरी विद्यार्थीको नाम, रजिष्ट्रेशन नम्बर र सिम्बोल नम्बर अनुसार प्राप्ताङ्क २०७८ जेठ १५ गतेभित्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सम्बन्धित कार्यालयमा बुभफउनुपर्नेछ । साथै वाह्य पर्यवेक्षक नखटिने प्रयोगात्मक विषयको परीक्षाको हकमा २०७८ वैशाख १५ गतेभित्र सम्पन्न गरी २०७८ वैशाख मसान्तभित्र प्रयोगात्मक प्राप्ताङ्क बोर्डको सम्बन्धित कार्यालयहरूमा बुभफउनुपर्नेछ ।

(च) परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गर्न पाइने छैन । परीक्षामा मोबाइल पफेन, स्मार्ट घडी लगायत अन्य इलेक्ट्रोनिक्स डिभाईस लैजान निषेध गरिएको छ ।

(छ) आंशिक/ग्रेडवृद्वि परीक्षार्थीले विद्यालय परिवर्तन गरी परीक्षा आवेदन पफराम भर्न पाइने छैन । यस सूचना विपरीत कुनै विद्यार्थी/विद्यालयले परीक्षा आवेदन पफराम भरी भराई परीक्षा दिएको पाइएमा उत्तफ् परीक्षा स्वतः रद्घ हुनेछ ।

When is NEB 2078 Class 12 Exam Going to Start ?

Class 12 Exam 2078 starts from 2078/02/26.

At what time does the grade 12 2078 examination starts?

Class 12 examination 2078 starts in the morning 8:00 am to 11:00 am

When is +2 Examination going to happen in nepal?

Accoding to NEB Nepal, +2 examination starts from 2078/02/26 which includes Class 12 only.

Exit mobile version